Site Yaşam Kuralları

SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 1 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
Değerli Özlen Şehir Sitesi Sakinleri (Kat Malikleri/Yakınları/Kiracıları/Çalışanları);
Sitemizin inşaat sürecinden oturum ve yaşam sürecine geçişte müteahhit firmalar, kooperatif yönetimi ve diğer kişiler tarafından daire satışlarının yapılabilmesi ve oturma izni alınabilmesi için taslak bir hazır kopya üzerinden alınan ve bir apartmana yönelik içeriğe sahip site yönetim planı, geçici yönetimle imzalanarak tapuya tescil ettirilmiş. Bu yönetim planı; sitemizde bulunan 12 bloğun ve site genelinin ihtiyaçlarını karşılayamadığı gibi, sitemizde uzun zamandır bir yönetim boşluğunun ve birçok açık noktanın olması sonucunda, kuralların da uygulanmaması nedeniyle, olması gereken site ortak yaşam koşulları zorlaşmış, ilişkiler, davranışlar, yaklaşımlar bozulmuş ve giderek zorlayıcı sebepler artmaya başladığı görülmüştür.
2012 yılına kadar site yönetiminin oluşturulması ve faaliyet göstermesi engellenmiş, sadece blok yönetimleri ile kopuk ve entegre olamayan bir site yaşamı bulunmaktayken ilk olarak 2012 yılında yapılan kat malikleri genel kurulu sonrası, site yönetiminin ilk faaliyetleri başlamıştır.
2013 genel kurulunda 183 kat maliki katılımı ile bu konular istişare edilmiş olup, yönetim planı değişikliği ve Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliği sitemiz için hayati bir konu olduğu ve yönetim kurulunun bu çalışmaları acil-önemli kapsamında yapması ve uygulanması için oy birliği ile karar alınmış. Ancak; yönetim planı değişikliği için 4/5 oranında çoğunluk onayı gerektiği için hazırlıkların yapılarak, bir sonraki genel kurulda bu konunun çözülmesine karar verilmiştir. 2014 yılında yapılan genel kurulda 136 temsil ile, yine aynı konu önemli seviyesinde konuşulmuş ve 4/5 oranında çoğunluk yine sağlanamadığı için bir sonraki genel kurula bırakılmıştır.
Bu süre zarfında; KMK’na ve yasalara uygun yeni Site Yönetim Planı ve yönetim planının eki olarak sitemizdeki yaşamsal konuları düzenlemek üzere; Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliği hazırlığı tamamlanmıştır.
3 Yıl boyunca 4/5 çoğunluğun sağlanamadığı ve sitemizin acil-önemli ve hayati gerekliliği olduğu için, 2015 yılında yapılan kat malikleri genel kurulunda 4/5 çoğunluğunu tamamlamak için toplantıya gelemeyen kat maliklerine konunun önemi anlatılarak bu konudaki karara asil veya vekil olarak katılım ve imza ile onay için ek davetler yapılmış olup, asaleten ve vekaleten temsil ile 4/5 oranında çoğunluk sağlanmış ve yeni Site Yönetim Planı ve yönetim planının eki olarak Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliği projeksiyon cihazı ile yansıtılarak, sunum şeklinde site sakinlerine ve kat maliklerine okunmuş, öneriler alınarak hemen gerekli değişiklikler yapılmış ve açık oylamaya sunulmuştur, yapılan açık oylamada oybirliği ile kabul edilen yeni Site Yönetim Planı’nın eki ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiş olup, kitapçık şeklinde hazırlanarak Ağustos 2015’te yapılacak blok kat malikleri kurullarında site sakinlerine imza karşılığı tebliğ edilmesi ve uygulanmasına karar verilmiştir.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 2 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
Bu Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliği, Site Yönetim Planının ayrılmaz parçası ve eki olup, amaç, her türlü uygulamada yasallığı ön planda tutarak;
1. Kat mülkiyeti kanunu ve olması gereken hizmet standartlarının rehberliğinde, ÖZLEN ŞEHİR sitesinde yaşayan sakinlerin refahını ve yaşam kalitesini sağlamak,
2. Sitedeki konutların değerini arttıracak hizmetleri sunmak ve yatırımları yapmak,
3. Yukarıdaki hedeflere ulaşmak için her türlü koruyucu tedbiri almak, uygulamak ve geliştirmek,
4. Günlük yaşam içerisindeki hizmet ihtiyaçlarını, kısıtlamalardan ziyade geliştirilmiş standartlar kullanılarak karşılamak,
5. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ve Site Yönetim Kurulunun alacağı kararlara rehber olmak, bu kararların yasal bir zeminde ve ihtiyaca uygun mahiyette alınarak, uygulanmasını sağlamaktır.
Bu kapsamda sitede yaşayan siz sakinlerimizin daha güvenli, temiz, huzurlu, konforlu ve rahat bir ortamda yaşamanız için gerekli çalışmalar; Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ve Site Yönetim Kurulunun talimatları ve yönetimi doğrultusunda; güvenlik, temizlik, haşere kontrol, bahçe bakım, tadilat, tamirat, teknik bakım, aidat ve hukuki işler, site konağı işletmesi ve site yönetimi hizmetleri planlanarak, titizlikle yürütülecek ve takip edilecektir.
SİTE YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI;
Sitenin en üst yönetim organı; Toplu Yapı Temsilciler Kurulu olup, bu kurul üyeleri Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından her bloktan 3 asil ve 3 yedek olmak üzere seçilirler, 36 asil ve 36 yedek üye belirlenir. Yönetim şekilleri, görev ve sorumlulukları Site Yönetim Planı’nın da detaylı olarak belirtilmek üzere, toplanarak Site Yönetim Kurulu’nu ve Site Denetim Kurulu’nu seçerler, denetlerler, gerektiği durumlarda ilgili kurulları toplantıya çağırır, raporları inceler ve gerekli durumlarda yönetimsel değişiklik yapabilirler. Site Yönetim Kurulu ve atanmış Site Müdürü olsa dahi ortak aldıkları karar gereği süreçlere liderlik yapabilirler.
Sitenin yönetimi ve yönetimi esnasında uygulanacak kurallar ise site yönetim planında ana hatları ile tanımlanmış olup, bu konuda yeteri kadar açıklayıcı bilgi ve detay bulunmamaktadır. Yönetim planında ana hatları ile tanımlanmış, sitenin yönetimi ve idaresi için bilinmesi ve uyulması / uygulanması gereken toplu yaşam kuralları, Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliği’nde detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.
Siz değerli site sakinlerinin, daha temiz, daha güvenli ve daha iyi bir ortamda yaşamanızı sağlamak amacı ile Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliği SİTE YÖNETİM KURULUNCA, Site Yönetim Planı (28.06.2015) kapsamında ek olarak hazırlanmıştır. Burada belirtilen kurallara uyulması halinde bu amacımıza ulaşabileceğimiz inancıyla, sizlere sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.
ÖZLEN ŞEHİR SİTE YÖNETİM KURULU – 28.06.2015.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 3 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
YASAL REFERANSLAR VE SORUMLULUKLAR
Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliği‘nde bulunan hususlar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu,1774 sayılı Kimlik Bildirim Yasası,1580 sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5188 Özel Güvenlik Kanunu, İcra İflas Kanunu, Site Yönetim Planı ve genel hizmet standart ve prosedürleri incelenerek hazırlanmıştır.
Aşağıda detayları paylaşılan kurallara uyulmadığı taktirde yukarıdaki kanun ve yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımlar veya tedbirler uygulanacaktır.
Ayrıca yönetim kurulunun alacağı her türlü kararın bu kanun ve yasalara uygunluğu gözetilecektir.
Site kat malikleri ile kiracılarının hakları ile ödev ve sorumlulukları 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda açıklanmıştır.
Blok Kat Malikleri Kurulları, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, Site Yönetim Kurulu, Site Denetim Kurulu kapsamlarındaki her türlü karar, Site Yönetim Kurulu tarafından karar defterine yazılacak, alınan bu kararları site yöneticisi /site müdürü sakinlerimize kitapçık halinde tebliğ edecek, gereği ve takibini sağlayacaktır. Sakinlerimiz bu kararlara uymak ve uygulamak sorumluluğuna sahiptir.
Sitede yaşayan sakinlerimiz, kat maliki, kiracı, site sakinlerinin misafir ve ziyaretçileri, site yönetim kurulu ve sakinlerin iş gören olarak görevlendirdiği müteahhit/ taşeron veya kendi kadrosundaki işçileri ile taşınma işlemleri ile ilgili olarak görevlendirdiği şahıslar, siteye izin alarak kabul edilen satıcılar, servis şoförleri ve site personelleri bu prosedürleri yerine getirmekten birinci (1.) derecede sorumludur.
Siteye yaya olarak giriş yaparken ve dairelerinizin bulunduğu bloklara yaya olarak giriş ve çıkış yaparken tek giriş noktası olan blok giriş kapısından RFID kartlar/ Çip ile giriş yapılması gerekmektedir. Gerekli bilgi ve tedarik için lütfen site yönetimine başvurunuz. Aile fertleri sayısı kadar kart / Çip bulundurulması ve taşınması gerekmektedir. Güvenlik gereği kartlı/çipli giriş zorunludur.
Aracınızla siteye giriş yaparken, daha güvenli ve beklemeden giriş yapılabilmesi için uygulanacak OGS (Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi) kartları ile giriş yapılması gerekmektedir. Gerekli bilgi ve tedarik için lütfen site yönetimine başvurunuz. Lütfen görevlilere yardımcı olunuz.
Yine sizin güvenliğiniz için, sizlere ulaştırılan “Site Sakin Bildirim Formu”nu eksiksiz doldurarak en geç 1 hafta içinde site yönetim ofisine teslim ederseniz, 1774 nolu kimlik bildirme kanunu gereğini yerine getirmiş ve iletişim engellerinin önüne geçmiş oluruz.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 4 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
ZİYARETÇİ KURALLARI
1. Siteye devamlı gelmesi muhtemel birinci derece yakınların listesi Site Yönetimine muafiyet belgesi ile birlikte verildiği takdirde ana girişte kolaylık sağlanacak ve standart güvenlik prosedürü uygulanmayarak, sadece teyit alınmak suretiyle siteye girişlerine izin verilecektir.
2. Normal ziyaretçiler ve misafirler, bağımsız bölüm sakini tarafından önceden bildirim yapılmadığı takdirde durdurulacak, kime geldiği sorulacak, teyit alınacak, kimlik kontrolü yapılacak ve Kimlik/TC kimlik no, araçla giriş yapılıyorsa ek olarak ruhsat alınarak siteye alınacaktır. Kameralardan zarar-ziyan tespiti halinde anında kolluk görevlilerine haber verilecek ve yasal takip başlatılacaktır.
3. Tamirat, tadilat, taşeron hizmeti, herhangi bir servis hizmeti vb. nedenlerle gelenler her zaman kimlik sorma işlemine tabi tutulacak, kimlik veya kimlik özelliği taşıyan bir belgeyi teslim ederek ziyaretçi kartı verilecek ve bağımsız bölüm sakininden teyit alınacaktır.
4. Ziyaretçi araçları (kamyon, otobüs, tır (dorseli - dorsesiz) vb.) site dışına, site yanı yol hariç olmak üzere park ettirilecektir.
5. Tüm ziyaretçi ve diğer amaçlarla siteye gelen kişilerin bu rehber ve kurallara uymak zorundadır, bu kurallara uymaları ile ilgili sorumluluk ilgili site sakinine aittir.
6. Bütün Bağımsız bölüm sakinleri evlerinde çalıştırdıkları yardımcı elemanların isimlerini ve telefon numaralarını ve ziyaretçi kabul edip etmeyecekleri (ev ve cep) Site Yönetimine bildirilecektir.
7. Satıcılar, kurye, kamu kurum personelleri, servis araçları, paket servis dağıtan motorlu ve araçlı kişiler de bu kurallara göre hareket edecek ve aksinin tespiti halinde kişi uyarılacak, ilgili yetkilisine bildirilecek, tekrarı halinde siteye alınmayacaktır. İzinsiz reklam görselleri dağıtan firmalar anında uyarılacak, reklam gideri ödenmeden bu tür dağıtımlara izin verilmeyecektir.
AİDAT ÖDEMELERİ
1. Site Yönetimi aidat bedeli; ilgili döneme ait işletme projesi ve bütçesine göre avans olarak hizmet verilecek ayın başında ve BKMK tarafından alınan karar gereği yapılacak yatırımlar için ödenmesi gereken bedeller yine alınan karar ile ödeme takvimine göre, hizmetlerde gecikme yaşanmaması için her ayın 1-15’i aralığında ilan edilen aşağıdaki banka kanalı ile (şube, internet, atm, pos cihazı) yapılmalıdır. Mümkünse otomatik ödeme talimatı ile yapılmalıdır. Nakit-elden ödeme yapılması sakıncalı ve su istimale açık olduğu için tercih edilmemelidir.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 5 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
2. Banka Bilgileri; Denizbank’ın, şube kodu 3870 olan Esenyurt Şubesi nezdindeki, hesap adı “Özlen Şehir Site Yönetimi” olan, 7231163-351 Nolu banka hesabına yatırılacaktır. İban No: TR470013400000723116300001
3. Banka havale/eft işlemi ile yapılan ödemelerde blok-daire-aidat veya yatırım bedeli ile ilgili açıklamalar eksiksiz yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ödemeniz tespit edilemeyen gelirlere dahil edilecek ve borcunuz devam edecektir.
4. Son ödeme gününün aşılması sonucunda her ay için %5 gecikme cezası uygulanacak olup, 3. Aidat ödeme gününü 1 gün geçen gecikmeli aidatlar için icra takibi otomatik olarak başlatılacaktır. Gecikme faizleri, İhtarname giderleri, dosya masrafları, avukatlık ücretleri, yargılama giderleri, icra masrafları vb. ödememek için lütfen aidatlarınızı zamanında yatırınız. Bu karar kat malikleri genel kurulunda alınmıştır. Bu konuda yönetim kurulunun herhangi bir inisiyatifi bulunmamaktadır.
 Bu konuda bilinmesi gereken çok önemli bilgilendirme Site Yönetim Planı’nda aşağıdaki ana başlık altında ilan edilmiştir.
“Madde : 32- Kat maliklerinden biri, yasalara ve SYP’na göre kendine düşen borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle, diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için “çekilmez hale gelecek” derecede ihlal ederse, hakları ihlal edilen kat malikleri, ihlal eden kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. (KMK m.25)”
5. Aidat ödeme takibi, web üzerinden bir program ile yapılmakta olup, site yönetimine e-mail ve iletişim bilgilerinin bildirilmesi sonucu bu platformda kullanıcı olarak giriş talep edilebilir. Program üzerinden güncel olarak takip yapılabilir.
6. Kiracıların aidat ödemelerinden kat malikleri 1. derecede ve müteselsilen sorumludur.
7. Blok Temsilcileri ve dolayısıyla TYTK Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri de; Aidatların hukuki (icra) takibi için belirlenen 3. Aya ait aidatın 1 gün gecikmesi halinde ilgili yöneticilik veya temsilciliği düşer. Bu kapsamda ilgili üye /temsilci site yönetim kuruluna yazılı dilekçe ile başvurur ve yaşadığı geçici durumu, ödeme tarihi vererek onaylatması halinde üyeliği devam eder, aksi halde aynı şekilde hukuki takip sürecine girecektir.
8. BKMK, TYTK, Site Yönetim Kurulu, Site Denetim Kurulu görevlerini yaparken herhangi bir ad altında (maaş, huzur hakkı, aidat ödememe vb.) ücret alamazlar.
9. Sakinlerimizin aidat ödemeleri konusunda göstereceği hassasiyete teşekkür ederiz.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 6 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
TAŞINMA PROSEDÜRLERİ:
A. SİTEYE TAŞINIRKEN:
 Taşınma zamanı önceden yönetime bildirilmelidir,
 Taşınmayı yapacak firma, araç plakası ve sorumlunun bildirilmesi gerekmektedir,
 Taşınma esnasında, kesinlikle asansörler kullanılmayacaktır. Asansörlerin eşya taşımada kullanıldığı tespit edilmesi durumunda 200 TL cezai işlem tutanakla ilgili site sakinine rücu edilecektir. Ortak alanlara ve asansörlere verilecek zarardan taşınmayı yaptıran sakin sorumludur.
 Taşınma öncesi ve taşınmayı müteakip kontrol yapılarak hasar mevcut ise tutanağa yazılacak ve karşılıklı imza edilecek ve tüm zararların bedeli ilgili sakine rücu edilecektir.
 Siteye malik veya kiracı olarak taşınacak sakinlerin yönetim ile görüşerek taşınacağı bağımsız bölüme ait tahakkuk etmiş ve ödenmeyen borcu bulunup bulunmadığını öğrenmeleri önemle hatırlatılır.
 Hafta içi 09:00-20:00, H sonu: 10:00-20:00 arasında taşınma yapılabilir.
 Taşınmalardan kaynaklı koli, strafor, eski eşya, moloz vb. ilgili site sakini tarafından site dışı atık alanına atılacak / attırılacaktır.
Yeni Taşınmalarda İstenen Belgeler Aşağıda Yazılmıştır.
Siteye yeni taşınan sakinlerimizin eşya girişine ancak belirtilen belgelerin teslimi ve bu formun eksiksiz doldurulması halinde izin verilecek, eksikler tamamlanıncaya kadar herhangi bir hizmet verilmesi söz konusu olmayacaktır.
 Kiracılar için kira kontratı fotokopisi (Aslı, site yönetimi tarafından görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır. Maddi alanlar kapatılabilir.)
 Malikler için tapu fotokopisi (maddi alanlar kapatılabilir) ve adres beyanı,
 Kiracı ve maliklerin Site Sakin Bildirim Formu (EK-2) eksiksiz doldurularak teslim edilmelidir. T.C. kimlik numarası kesinlikle verilmelidir.
 Dairede yaşayacaklar için kimlik bilgileri (Kimlik fotokopisi verilmesi arzu edilmez ise kimlik bilgileri Site Sakin Bildirim Formu eksiksiz olarak doldurulacaktır. T.C. kimlik numarası kesinlikle verilmelidir.)
 Yabancılar için uluslararası pasaport fotokopisi ve Türkçe yeminli tercümesi
 Yeni taşınan sakinlerimizin yasalar gereği 20 (yirmi) gün içinde ilgili Nüfus Müdürlüğü’ne ikamet kaydı yaptırmalarının gerekli olduğunu önemle hatırlatırız.
Nüfus Müdürlüğü’ne kaydınızı gerçekleştirebilmeniz için,
 Nüfus cüzdan fotokopiniz, malikseniz tapu fotokopisi, kiracıların kira kontratının fotokopisi gereklidir, kayıt için site yönetiminden alınacak ayrıca bir yazıya ise ihtiyaç bulunmamaktadır.
 Tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin tamamı ile yasal hakkımız olduğunu ve bu belgelerin ilgili muhtarlık, bölge kolluk kuvveti ve yerel yönetimler ile beraber kamu
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 7 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
kuruluşları ile gerektiğinde paylaşabileceğimizi, formun doğru bilgiler içermesi gereğini, aksi halde yasal tüm sorumlulukların tarafınıza ait olacağını hatırlatmak isteriz.
B. SİTEDEN TAŞINIRKEN:
 Siteden taşınan sakinin site yönetimine borcu olmadığına dair yazıyı güvenlik görevlisine ibra edecektir. Bu ibraname teslim edildikten sonra araç içeri alınacak ve taşınmaya izin verilecektir.
 Siteye taşınırken uygulanan talimat aynen uygulanacaktır.
SİTE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ KARARLARIN VE/VEYA DUYURULARIN İLANI
 BKMK/ TYTK / SYK tarafından alınan kararlar ve/veya duyurular, kat maliklerine e-posta(e-mail) , bloklardaki ilan panoları, facebook, web sitesi aracılığı ile, gerekli duyurular sms’le de yapılabilir ve site yönetim ofisinden elden teslim alınmak kaydıyla, imza karşılığı yazılı olarak teslim edilir.
 Kararların herhangi bir malik veya kiracı ile ilgili olanları site yöneticisi/müdürü tarafından yazılı olarak ilgili kişiye elden veya posta yolu ile tebliğ edilir.
 Bu kapsamda iletişim bilgilerinin site yönetiminde güncel olarak bulunması zorunludur. Var ise e-mail bilgilerinin de paylaşılması ve site sosyal medya sayfalarının da takip edilmesi, güçlü iletişim için vazgeçilmezdir.
 Adres değişikliklerinin 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi yasal zorunluluk olup, eksik bildirimden kaynaklanan zarar ve her türlü konudan site sakinleri sorumludur.
EMLAK ALIM SATIM VE KİRALAMA İŞLERİ
 Sitemiz içinde bulunan dairelerin alım-satım ve kiralama işleri için lütfen site yönetim ofisine site yöneticisi / site müdürlüğüne müracaat ediniz, sizin için gerekli tüm destek görevli yöneticimiz tarafından sağlanacaktır. İlan web sitemizdeki ilgili bölümde, facebook sayfamızda, site yönetim ofisinde ilan edilecektir.
 Amaç; satış ve kiralama faaliyetlerinin site maliki ve sitenin menfaatleri doğrultusunda ve kurallara uygun yapılmasını sağlamaktır.
 Bu kapsamda elde edilecek giderler site kasasına gelir olarak kaydedilerek ortak giderler için harcanacaktır.
 Satış ve kiralama işlerinde görsel açıdan uygun olmayan ilanların asılması uygun değildir. Daireye asılacak ilan veya görsellerin site yönetim ofisinden yazılı olarak onayı alınacaktır.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 8 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
ORTAK YAŞAM KURALLARI VE UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR
1. Bağımsız bölümlerinde çevreyi rahatsız etmemek, gürültü ve çevre kirliliği yaratmamak şartıyla; kuş, balık besleyebilirler. Bu hayvanlar ticari amaçlı barındırılamaz. Daire içinde dahi olsa Köpek beslemek yasaktır. Ortak alanda evcil hayvan beslenemez. Ev içinde olmak kaydıyla kedi beslenebilecektir.
2. Kat malikleri ve kiracıları veya bağımsız bölümü (başka sıfatla) kullananlar, bağımsız bölümlerinde veya site ortak alanlarında diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler. Gürültülü hareketlerde bulunamazlar. Özellikle televizyon, radyo vd. müzik aletlerini komşuları rahatsız edecek şekilde gürültülü kullanamazlar, tadilat ve tamirat yapamazlar.
3. Bağımsız bölümlerinin; balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı vb. şeyler silkemezler, su dökemezler, çöp atamazlar, binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelerine çamaşır, TV anteni, klima dış ünitesi vb. dış görünüşü bozacak şeyler asamazlar.
4. Bağımsız bölümlerini, ahlaka ve adaba aykırı sayılacak bir şekilde kullanamazlar, kullandırtamazlar, kiraya veremezler.
5. Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bağımsız bölümler hiçbir şekilde konut dışı bir amaçla kullanılamaz veya kiraya verilemez.
6. Tüm Ortak Alanları ve Sosyal Tesisleri; Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliğine, TYTK ve SYK’nca belirlenen kurallara göre kullanmak zorunludur. Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliğine ve belirlenen kurallara uymayan ve uymamakta ısrar edenlere, Site Yönetim Kurulu kararıyla, kabahatler kanunu gereği cezai işlem uygulanır. Sosyal tesislerde kumar oynanamaz ve oynatılamaz.
7. TYTK.’nun üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının kabul oyuyla izin verilmedikçe, binanın; ön, arka ve yan cephelerine, bağımsız bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarına dışarıdan görünen veya dışarı sarkan levha ve tabela asamazlar. Pencere, balkon veya terasları, binanın genel görünüm ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte boyayamazlar, kapatamazlar, kapı açamazlar, balkon, imara uygun giriş alanları dışında ek giriş yeri yapamazlar. Bu tür işler site yönetim kurulunun yazılı izni ile yapılabilir. Siteye ait imar projesine aykırı hiçbir değişiklik yapılamaz, aksinin tespiti halinde ilgili kurumdan yapılan aykırılığın giderilmesine dair denetim ve aksiyon alınması talep edilebilecektir.
8. Bağımsız bölümlerin içinde duvar yıkmak gibi önemli tadilatlar yaptıracak olan kat malikleri, öncelikle belediyeden proje onayı ve gerekiyorsa ruhsat almak ve Site Yönetim Kuruluna başvurarak yazılı izin almak zorundadır. (Statik projesine aykırı olmayan ve ana yapıya zarar vermeyen onarım ve tadilatlara izin verilebilir). Aksi
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 9 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
takdirde, ortaya çıkabilecek her türlü hasar, sebep olan kat maliki ve/veya bağımsız bölümü kullanan tarafından (mal sahibiyle müştereken ve müteselsilen) karşılanır.
9. Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümündeki tesislerde veya ortak yerlerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile, yapı güvenliği ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş izni vermeye ve kendi bağımsız bölümlerinde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar. (KMK 23)
10. SYK. tarafından her bağımsız bölüm için bir araçlık yer tahsis edilir ve kayıt altına alınır. O bağımsız bölümden yaralananlar, kendilerine ayrılan yerler dışında, ortak yerlere özel eşyalarını bırakamazlar ve arabalarını park edemezler ve kendilerine ayrılan yerler dışında özel eşyalarını bırakamazlar. Misafir araçları site yönetimine yazılı olarak bildirimi yapılmak kaydıyla 3 gün kalmasına izin verilmektedir.
11. Site geneli, Blok dahili ve balkonlarda özellikle saat:22.00 den sabaha kadar ve günün her saatinde yüksek sesle konuşmak, bağırmak, müzik sesi ve diğer her türlü gürültü kirliliği yasaktır.
12. Site geneli araç, bisiklet vb. hız seviyesi: 10 km/s olarak belirlenmiş olup, hız yapan araç, motor ve bisiklet kullanıcıları nedeniyle hız kesiciler yapılmıştır, buna rağmen aksi tespit edilmesi halinde gerekli idari ve cezai işlemler uygulanacaktır.
13. Site ortak alanlarında futbol vb. aktiviteler: çocuk parkı yanı ve cami yanı yeşil alan bölgesinde 10.00-21.00 saatleri arasında yapılması ve bu faaliyetler sırasında kesinlikle yüksek sesle konuşmak, bağırmak, argo kelimeler kullanmak yasaktır.
14. Engelli geçiş noktaları: Blok giriş rampaları, site girişi turnike yanı açılır kapı ve sosyal tesis girişi rampası kullanılabilecektir.
15. Engelli park yerleri; otopark alanlarında engelli sakinimize en yakın noktalar ve tahsis edilmiş ise blok girişine en yakın park yerleri kullanılabilecektir.
16. Çocuk Parkı; Sadece 1-12 yaş arası çocukların yaşlarına uygun ilgili oyuncakları kullanması gerekmektedir. Çocuk parkı kamera ile izlenmekte olup, yanlış kullanım ve zarar verilme olayları tespit edilmesi halinde ilgili sakine gerekli zarar kanun yolu ile rücu edilecektir.
17. Site genelinde 48 kamera ile her alan izlenmekte olup, gayrimenkul ve ortak alanlar ile site sakinlerinin araçlarına ve eşyalarına verilen zararlar kamera ile tespit edilerek ilgili kat malikine yasal olarak rücu edilecektir.
18. Jimnastik aletleri; 05-22 saatleri arası kullanılması ve bu alanda spor yapan kişilerin rahatsız edilmemesi, aletlere zarar verilmemesi ve yüksek sesle konuşulmaması gerekmektedir.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 10 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
19. Yürüyüş Yolu ve Site Ortak Alanları; sakinleri rahatsız etmeyecek şekilde yürüyüş amaçlı kullanılmalıdır ve o alanlara kabuklu yemiş, sigara izmariti vb. atılmaması gerekmektedir.
20. Sosyal Tesis; Cafe –Market İşletmeleri; 06:00-24:00 arası açık olması, bu alan sitenin orta noktasında olduğu için ses yankı yapmakta olup, gürültülü konuşma ve tartışma yapılması yasaktır. Alkol satmak, içirmek ve her türlü içeriği kumar olan oyunların oynatılması yasaktır. Kafe kapsamında aile yeri ayrı olmalıdır.
21. Şikayeti olan kişilerin şikayetçi olduğu kişilere ve konulara direk müdahale etmemesi ve site yönetimine veya kolluk görevlilerine yazılı olarak müracaat etmesi gerekmektedir.
22. Araçlarında zarar olduğunu ve bu zararın site içinde olduğunu gören site sakinlerinin saat aralığını belirterek yazılı olarak müracaatını site yönetimine iletmesi üzerine cctv kamera sisteminde inceleme yapılarak tespit edilen kayıt cd ile başvuru yapan site sakinine teslim edilecek olup, başvuru sahibi bu görüntü kaydıyla zarar verenlere karşı dava açabilecektir.
23. Tadilat, tamirat işlerinde önceden site yönetimine bilgi verilecektir.
24. Daha önce proje aykırı yapılan tüm işler proje uygun hale getirilecektir. Bundan sonraki yapılan tüm işlerde projeye uygun olarak yapılacaktır. Aksi halde belediyeye raporlanacaktır.
25. Dış cephedeki klima dış üniteleri, balkon içinde dışarıya sarkmayacak ve görüntü kirliliği olmayacak şekilde monte edilecektir.
26. Balkonlardan sarkan saksılar, çamaşırlıklar vb. ile uydu antenleri, reklam afişleri kaldırılacak ve kesinlikle balkondan dışarı sarkan veya çıkıntı olan hiçbir şey olmayacaktır.
27. Balkonda asılı olan çamaşır vb; dışarıdan görüntü çirkinliğine sebebiyet verecek şekilde olmaması gerekmektedir. Halı, yolluk, sofra bezi, yatak vb. balkon veya camdan sarkıtılamaz, silkelenemez.
28. Site ortak alanları veya blok kat ortak alanlarında; turşu, salça, yufka vb. hazırlama, yün serme, yün/halı yıkama, araç yıkama vb. faaliyetler yasak olup, bu kapsamda site yönetimi olarak ortak kullanım amacıyla bir alan yapılması planlanmakta olup, site yönetiminden izin alınarak bu alan kullanılabilecektir.
29. Site genelinde bulunan yağmur olukları içine park etmek yasak olup, otopark kuralına uygun olarak kullanılacaktır, büyük araçlar kamera önünü kapatacak şekilde park etmeyecektir.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 11 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
30. Yaşanılan uygunsuz durumlardan dolayı; düğün, nişan, sünnet merasimleri vb. faaliyetler site ortak alanında yapılmayacaktır. Düğün taraflarını karşılama veya uğurlama amaçlı kısa süreli davul-zurna çalınması için site yönetiminden izin alınması gerekmektedir.
31. Her türlü parlayıcı ve patlayıcı madde silah vb. kullanılmaması gerekmektedir, tespit edilmesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine; polise vb. bildirilecek ve imza toplanarak siteden tahliye edilecektir.
32. Site geneli ortak alanlarda kurban-adak vb. kesilmesi kesinlikle yasaktır.
33. Korna ve klakson çalınmayacak ve izinsiz bir etkinlik vb. yapılmayacaktır.
34. Site geneli ortak alanlarda veya daire içi-balkon vb. yerlerde diğer site sakinlerini rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak veya tartışmak, kavga etmek, argo kelimeler kullanmak kesinlikle yasak olup, tespiti halinde referans yasa ve kanunlar kabahatler kanunu gereği gerekli cezai uygulamalar için ilgili birimlere konu havale edilecektir.
Blok girişleri ve sahanlıklar; Kurallar ve Standartlar
1. Blok girişlerine ve sahanlıklara görüntüyü bozacak ve/veya hareketi engelleyecek şekilde çocuk arabası, bisiklet, saksı gibi eşyalar bırakılmamalıdır.
2. Bisikletler blok bodrum katta veya dış alanda site yönetimi tarafından yaptırılan bisiklet park yeri / holüne bırakılabilir. Aksi tespit edilir ve blok giriş, merdiven ve hollerinde bulunan bisikletler toplatılarak atılacaktır.
3. Bağımsız bölüm kapı önlerine kısa bir süre de olsa dolap, ayakkabı, terlik, şemsiye, moloz vb. gibi eşyalar bırakılmamalıdır. Ortak alanda bulunan her şey atık/çöp vasfında değerlendirilerek atılacaktır.
4. Çöpler daireler tarafından sağlanacak çöp kovalarına bırakılacak ve çöpler, delik olmayan sızdırmayan ağzı bağlı çöp poşeti ile kovaya bırakılacaktır. Ahengi ve genel görünümü bozmamak adına tüm bloklarda aynı tip çöp kovası olacak şekilde BKMK ‘da alınacak karar ile tedarik edilmesi önerilmektedir.
5. Bağımsız bölüm kapı önlerine konulan paspasların ve çöp kovalarının temizliği, temizlik görevlilerinin temizlik görev planlamasına dahil edilmediğinden kapı önlerine konulan paspasların ve çöp kovalarının temizliği ilgili daire sahipleri tarafından düzenli yapılmalıdır. Düzenli temizliği yapılmadığı tespit edilen site sakinin paspas ve kovası çöpe atılacaktır.
6. Blok giriş ve sahanlıklarında çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle konuşulmamalıdır.
7. Blok giriş ve sahanlık duvarları temiz tutulmalı, izinsiz ilan v.b. şeyler yapıştırılmamalı, çocukların duvarları yazı ve resimlerle kirletmemeleri konusunda ebeveynleri özen göstermelidir,
8. Bağımsız bölüm sakinlerince blok giriş kapıları devamlı surette kapalı tutulmalıdır.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 12 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
Asansörler ; Kurallar ve Standartlar
1. Asansörlerin tamirat, yenileme, ruhsat ve fenni muayene işlemleri BKMK ‘ları tarafından alınan karar ile yaptırıldıktan sonra site yönetimi tarafından periyodik bakım sözleşmesi yapılarak, daimi surette bakımları yapılacak ve çalışır-faal bulunması sağlanacaktır.
2. Meydana gelen arızaların site yönetimine vakit geçirmeden bildirilmesi arızaya müdahale bakımından yararlı olacaktır.
3. Asansör kullanma talimatları ilgili firma tarafından teknik özellikler de göz önünde bulundurularak asansör kabinlerine konulmuştur. Sakinlerimiz asansörleri bu talimatlar doğrultusunda kullanmalıdır.
4. Asansör kabinleri içerisinde kabin duvarlarına yaslanmak, kabin duvar, zemin ve aynasında kir ve leke yapmak, kirletici maddeleri taşımak yasak olup, bu konuda tüm site sakinlerinin özverili olması beklenmektedir.
5. Asansörlere çocuk kilidi yaptırılmış olup, kapı kapalıyken kilit butonu ve gidilecek katın numarasına birlikte basılması halinde asansör hareket edecektir.
6. Asansör geldiğinde kabin kontrol edilerek asansöre girilmesi gerekmektedir.
7. Asansörün iç kapıları sensörlü olup, iç kapılara müdahale edilmemesi gerekmektedir. İç kapı arızası var ise derhal site yönetimine bildirilmesi gerekmektedir.
Şaftlar ; Kurallar ve Standartlar
1. Bağımsız bölümlerin su, doğalgaz, elektrik tesisat ve saatlerinin bulunduğu dolaplar temizlik görevlisi tarafından temizlenmekte ve şaftların kapalı bulunması sağlanmalıdır.
2. Bu dolaplar bağımsız bölümlerin teknik arızalarına müdahale kolaylığı sağlamak maksadı ile inşa edilmiştir.
3. Şaftların içerisine çöp ve sair malzemeler konulamamalıdır.
Yangın, yangın tahliye merdiven ve koridorları ; Kurallar ve Standartlar
1. Her katta 2’şer adet 6 kg’lık yangın tüpü bulunmaktadır.
2. Merdiven ve koridorlara hiçbir sebeple hiçbir malzeme konulmamalı ve bu konudaki emniyet kuralları ihlal edilmemelidir.
3. Küçük yaştaki çocuklara ebeveynleri tarafından yangın tüplerinin oyun maksatlı kullanılmaması gerektiği izah edilerek bu sakıncanın ortadan kaldırılması sağlanmalıdır,
4. Sakinlerimiz yangın ve yangına karşı önleyici tedbirleri alıp uygulamalı ve bu konuda eksiklik olduğu düşünülen hususlar yönetime sakinlerimiz tarafından bildirilmelidir,
5. Binalarından uzun süreli ayrılacak sakinlerimizin ayrılışını yönetime bildirmesi, ayrılışından önce bağımsız bölüm içerisindeki cam ve pencerelerin kapalı durumda bulunduğundan emin olması ve bu süre zarfında bağımsız bölümün yangına karşı kontrolünün sağlanması önleyici tedbir olarak uygulanmalıdır.,
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 13 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
6. Blok ortak alanlarında bulundurulan muhtelif yangın söndürme cihazları, tesisatı, var ise alarm ikaz butonları yangın haricinde hiçbir maksatla kullanılmamalıdır,
7. Blok ortak alanlarında ve özellikle balkon ve pencerelerden sigara izmariti atılmamalı, bu izmaritlerin penceresi açık olan başka bir bağımsız bölüme rüzgar etkisi ile girerek yangına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır.
Blok ve Daire içi onarımlar ; Kurallar ve Standartlar
1. Sakinlerimiz tarafından bağımsız bölüm içinde yapılacak onarımlar, hafta içinde 10:00 – 20:00 saatleri içinde yapılmalı, hafta sonu ve tatil günlerinde ( Pazar) gürültülü tadilat yapılmamalıdır,
2. Bağımsız bölüm içinde yapılacak onarım işleri hakkında önceden Site Yönetimine bilgi verilmelidir,
3. Bağımsız bölüm sakinlerince bağımsız bölüm içi onarım işlerinin kısa sürede ve çevreye rahatsızlık vermeden bitirilmesine özen gösterilmeli ve onarım sırasında oluşan inşaat atıkları, onarımın tamamlanmasından sonra çevreyi kirletmeyecek şekilde bağımsız bölüm sakini tarafından veya onarımı yapan firma tarafından Site dışına çıkarılmalıdır,
4. Bağımsız bölüm içerisinde bina statiğinde tadilata ve hasara sebebiyet verebileceği düşünülen çalışmalar için mutlak surette site yönetiminin onayı alınmalıdır,
5. Bağımsız bölümün statik yapısı dahilindeki kolon ve kirişlere çivi, vida, dübel uygulaması kesinlikle yasaktır.
Blok dış cepheleri ; Kurallar ve Standartlar
1. Blok dış cepheleri ve balkon içlerinde Site’deki binaların genel görüntüsüne uymayan ve/veya genel görüntüyü bozabilecek değişiklikler yapılmamalıdır.
2. Bağımsız bölüm sakinleri tarafından pencere veya balkonun aynı renkle bile olsa boyanması mümkün değildir, (bloğun renk bütünlüğünü bozacak şekilde olmamalıdır)
3. Bağımsız bölüm sakinleri, Site Yönetiminden bağımsız bölümlere takılacak klimalarla ilgili olarak yer konusunda onay almalıdır, dış üniteler sadece daire balkonlarına içten dışarı sarkmayacak şekilde takılmalıdır.
4. Bağımsız bölüm sakinleri dışarıdan görünecek ve değişiklik meydana getirecek her türlü işlem öncesi mutlaka yönetimle koordine etmelidir,
5. Blok dış cephelerine ve balkonlardan dışarı sarkacak şekilde halı, kilim, örtü vs. malzemeler hiçbir maksatla asılmamalıdır,
6. Bağımsız bölüm balkon ve pencerelerinden hiçbir surette çöp atılmamalı, atılan cismin penceresi açık olan sakinlerimize rahatsızlık vereceği unutulmamalıdır.
7. Bağımsız bölümlerin dış görünümü ve mimarisinde hiçbir değişiklik yapılamayacağı site yönetim planında açık bir şekilde ifade edildiğinden, sakinlerimizin bu konuda uygulama yapmamaları gerekmektedir. Her türlü tadilat bu kapsamda değerlendirilecektir.(İmar ve projeye aykırı kapı, pencere açmak, balkonları herhangi bir malzeme ile kapatmak, vb…)
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 14 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
Balkonlar ; Kurallar ve Standartlar
1. Balkonlara dışarıdan görülecek ve estetiği bozacak şekilde eşya konulmamalı (kova, süpürge, çöp kutusu, bisiklet, makine, çadır, branda, şemsiye, merdiven, reklam afişi vs) ve tehlike arz edebileceği için çiçeklik asılmamalıdır,
2. Balkon, bahçe ve pencerelere salıncak, şemsiye, bez gibi görüntü kirliliği yaratacak eşyalar konulmamalıdır.
3. Balkonlardan sarkacak şekilde ve/veya balkon demirlerine tehlike arz edecek şekilde çamaşır, havalandırma ve kurutma amaçlı halı, kilim asılmamalı ve bunlar koruma amaçlı üzerine sandalye veya daha sert cisimler bırakılmamalı. (Ciddi ölüm riski)
4. Balkon ve pencerelerden kesinlikle halı, kilim, vs. şeyler silkelenmemelidir.
5. Balkonların mümkün olduğunca akan su ile yıkanmaması, balkonların yıkanması durumunda alt bağımsız bölümlere suyun akmaması için dikkat edilmelidir, (izin alınarak yapılmalıdır.)
6. Balkonlarda kullanılacak eşyalarda genel uyuma dikkat edilmeli, abartılı ve göze hoş gelmeyen dekorasyonlardan kaçınılmalıdır,
7. Balkonlarda çevreyi rahatsız edecek göze hoş görünmeyen düzensizliklere izin verilmemeli, balkonlar kullanılmayan eşya deposu haline dönüştürülmemelidir,
8. Balkon ve bağımsız bölüm içlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle televizyon ve müzik dinlenmemelidir,
9. Balkonlar çeşitli uygulamalar ile kapatılmamalı, bu konudaki talepler yönetime bildirilmeli ve ancak yönetim kurulunca alınan karar doğrultusunda bu uygulamanın yapılabileceği unutulmamalıdır.
Çöpler ; Kurallar ve Standartlar
1. Bağımsız bölümlerin çöpleri sabah 10:00 – 12:00 saatlerinde toplanmaktadır.
2. Bağımsız bölüm sakinleri çöpleri sızdırmayan, sağlam çöp poşetlerinde, ağzı kapalı olarak, çöp kovalarına bırakılmalıdır. Kovaların temizliği site sakini tarafından düzenli olarak yapılmalıdır.
3. Otopark bölgesine, kat hollerine “daha sonra atılır” veya “temizlik personeli alır”, düşüncesiyle çöp vb. bırakılmamalıdır,
4. Bağımsız bölümden çıkan eski eşya veya atılacak büyük ebatta nesneler bağımsız bölüm sakini tarafından tahliye edilmelidir,
5. Blok önlerine, kat hollerine çöp toplama saatleri dışında ve gün içerisinde bırakılan çöpler bina içerisinde uzun süre beklediği sebeple;
 Hijyen kurallarını ihlal etmektedir,
 Koku üretmektedir,
 Sivrisinek ve çeşitli haşereleri bina içerisine davet etmektedir,
 Görüntü kirliliği oluşturmaktadır,
 Akan çöp sularının temizlenmesi uzun zaman almaktadır,
 Diğer sakinlerimize rahatsızlık vermektedir.
6. Sakinlerimizin bu olumsuzluklara sebep olan uygulamaları önlemesi gerekmektedir.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 15 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
7. Çöpler belirtilen saatlerde konteyner ile toplanacak ve site dışındaki konteynere taşınacaktır.
Yeşil alanlar ; Kurallar ve Standartlar
1. Çiçekler koparılmamalı, çiçeklere zarar verilmemelidir,
2. Çimlerin üzerinde top oynanmamalı, bisikletle dolaşılmamalı ve yürünmemelidir,
3. Yürüyüş için site içinde belirlenmiş olan yürüyüş yollarının kullanılması ve yeşil alanlarda yürüyüş yapılmaması gerekmektedir,
4.Site yönetiminin bilgisi dışında ortak bahçe alanlarına/yeşil alana çiçek, çalı formu, bitki, ağaç fidanı dikilmemelidir,
5.Ortak alanlar gelişi güzel ve/veya kullanım amacı dışında kullanılmamalıdır.
6. Yeşil alana sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılmamalıdır,
7. Mevcut yeşil alandaki bitkiler kişisel düşüncelerle Site Yönetimine bilgi verilmeden sökülmemelidir,
8. Yeşil alan üzerinde mangal yakmak kesinlikle yasaktır. Yeşil alana zarar vermemek için gerekli önleyici tedbirleri almak gereklidir.
9. Timer cihazları ve Fıskiyelerle oynanmaması gerekmektedir. Tespit halinde ilgili sakinden bedeli alınacaktır.
Otoparklar, Yollar ve Park Alanları ; Kurallar ve Standartlar
1. Araç yollarında ve otoparklarda araçlar için seyir hızı 10 Km’den fazla olmamalıdır.
2. Misafir araçları Site içindeki ortak otopark alanlarını trafiği engellemeyecek şekilde kullanacaktır,
3. Açık otoparklarda belirlenen düzende ve çizgileri taşmayacak şekilde park edilmelidir, Blok giriş kapılarını engellemeyecek şekilde araç park edilmemelidir.
4. Araç içindeki çöp ve kül tablaları otoparkın içinde veya dışında yerlere boşaltılmamalıdır,
5. Çocukların otoparka oyun veya başka amaçla girmeleri ebeveynleri tarafından, olası kazalara karşı tedbir olarak engellenmelidir
6. Otopark içindeki araçlarda cep telefonu, dizüstü bilgisayar vb. kıymetli eşyalar görünür şekilde bırakılmamalıdır
7. Otopark içindeki araçların üzerinde anahtar bırakılmaması, araç kapılarının araç terk edildiğinde kilitli bulundurulması hırsızlıklara karşı kişisel önlemler arasında değerlendirilmektedir.
Posta ve kurye hizmetleri ; Kurallar ve Standartlar
1. Güvenlik ve Site Yönetimi personelinin hiçbir surette posta, kurye ve emanet alma görev ve sorumluluğu yoktur. Sakinlerimiz tarafında bu konuda ısrarcı davranmamaları gerekmektedir,
2. Gelen posta ve kuryeden ele teslim edilmesi gerekenler, girişte sakinden teyit alınarak bağımsız bölüme teslim edilecek, diğer postalar blok girişlerindeki posta kutularına bırakılacaktır.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 16 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
Site Yönetim Hizmetleri ; Kurallar ve Standartlar
1. Site ile ilgili talep ve öneriler mümkünse yazılı olarak ÖZLEN ŞEHİR Site Yönetimine bizzat müracaat ederek, Web sayfası (www.ozlensehir.com ) talep-şikayet bölümünden veya acil durumlarda site müdürü telefonu üzerinden yapılabilecektir. ÖZLEN ŞEHİR Yönetim odası, sosyal tesis içerisindeki ofis bölgesinde hizmet vermektedir.
2. Siteye ait facebook hesabı ; https://www.facebook.com/ozlensehir?ref=br_rs linkteki gibi olup, burası herkese açık sitemizin değerini artıracak paylaşımlar için kullanılmalıdır.
3. Site personelinin görevlerine müdahale edilmemeli, talep ve öneriler ÖZLEN ŞEHİR Tesis Yönetim Müdürlüğüne bildirilmelidir.
4. Sitede görevli hizmet personelinden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemeli ve görevleri konusunda ilgili personele yardımcı olunmalıdır.
5. Emniyet açısından tatil veya başka amaçlarla uzun süre evinde olmayacak bağımsız bölüm sakinlerinin gitmeden önce Site müdürlüğüne bilgi vermesi, mümkünse ulaşılabilecek adres ve telefonlarını bırakması gerekmektedir.
6. Bağımsız bölüm satın alan veya kiracı olarak siteye taşınan bağımsız bölüm sakinlerinin bilgi almak için Site Yönetim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
7. Site içinde kişisel olarak neden olunan maddi zararlar, ilgili şahıslar veya ebeveynler tarafından tazmin edilecektir.
8. Güvenliği ilgilendiren konularda bilgi akışı konusunda destek olunması, Siteyi ilgilendiren konuların en kısa sürede ve sorunun büyümesini beklemeden paylaşılması hizmet kalitesini arttıracaktır. Site Yönetimine ait Telefon numaraları aşağıda belirtilmiştir.
Site Müdürü : 0533 405 57 84
Giriş Güvenlik : 0533 405 57 49
9. Özlen Şehir’de oturan bağımsız bölüm sakinlerine Site Yönetimi olarak ; aidat yönetimi, güvenlik, temizlik, bahçe işleri, ilaçlama ve ortak alan tadilat-tamirat işleri, aydınlatmalar ve Site Yönetim Kurulunun görevlendirdiği ek hizmet ve görevler ile ilgili hizmet verilecektir.
10. Site Yaşam Rehberi, Kurallar ve İşletme Yönetmeliğine göre gerekli kontrol ve uyarıları yapmak, SYK tarafından atanmış Site Müdürünün görevlerindendir. Bu kurallara uyulması, yönetim personelinin Site Sakinlerine daha iyi bir hizmet vermesine ve ortak yaşam kalitesinin artmasına olanak sağlayacaktır.
11. Site Müdürü ve Temsilciler Kurulu Üyelerine bilgi akışı konusunda destek olunması hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi açısından yaşamsal derecede önemlidir.
12. Site ortak kullanım alanlarındaki hizmet kapsamındaki sorunlar ÖZLEN ŞEHİR Site Yönetimince giderilecektir.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 17 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
Temizlik Hizmetleri Uygulama ve Standartları :
1. Sitemizin temizlik hizmetleri 2015 Temmuz öncesi 3 kişiyken, 2015 genel kurulunda alınan karar ile 4 temizlik personeli ile sağlanmakta olup iş planlaması, vardiya çizelgesi, kontrol denetim ve personel eğitimleri site yöneticisi tarafından yerine getirilmektedir.
2. 3 Blok için 1 görevli bulunmakta olup, haftada 1 gün izin kullanmaktalardır. 2 Günde bir zeminlerin ve asansörlerin temizlenmesi, haftada 1 giriş camları ve ayda 1 kat camları temizliği, periyodik olarak diğer temizlikler ve haftada 6 gün günde 1 kez çöp toplama hizmeti ile topluca mıntıka temizliği yapmak üzere planlama yapılmıştır.
3. Temizlik hizmetleri her faaliyet için periyotlara bölünmüş olup bu faaliyetlerin ilgili periyotlar içerisinde yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Bu sebeple planlı temizlik faaliyetleri dışında talep edilen her faaliyetin yerine getirilmesi yapılan planlamanın uygulanması konusunda aksaklıklara sebebiyet verebilecektir. Bu nedenle lütfen yapılan temizliğin korunmasına maksimum özen gösterilmesini önemle talep ediyoruz.
4. Temizlik personelinin temizlik faaliyetleri esnasında ikaz ve uyarı levha ve işaretlerine özellikle kaygan zemin ikaz levhalarına karşı dikkatli davranılması müessif bir yaralanmayı engelleyecektir. Sakinlerimizin bu konuda hassas davranmaları önleyici tedbirleri artıracaktır.
5. Planlı temizlik faaliyetleri dışında ihtiyaç olarak tespit edilen faaliyetlerin site müdürüne yazılı olarak bildirilmesi ile ilgili konunun yönetim kurulu onayını müteakip planlamaya dahil edilmesi sağlanabilecektir.
6. Bloklarda görev yapan temizlik personeli tarafından uygulanacak temizlik hizmetlerinin planlamaya uygunluğu ve kaliteli yapılıp yapılmadığı site müdürü tarafından denetlenecektir ve aralıklarla blok temsilcileri tarafından da denetlenecektir.
Bahçe- Peysaj ve Haşere Kontrol Hizmetleri Uygulama ve Standartları ;
1. Bahçe ve bitki bakımında 1 personel ile bakım, sulama, çimlendirme, biçme vb. faaliyetler yapılmaktadır.
2. Bahçe ve yeşil alanlarda site yönetim kurulunun sitemizin konseptine uygun olarak onayladığı proje esas alınarak faaliyet gösterilmektedir.
3. Sitemizde görünüm standartlığı ve peyzaj bütünlüğü sağlanması maksadı ile sakinlerimizin bağımsız bölümlerin dışında kalan ortak alanlarda çeşitli uygulamalar yapmadan evvel bu uygulama konusunda yönetimden onay almasının en uygun davranış olacağı değerlendirilmektedir.
4. Bahçe ve yeşil alanlar haşereye karşı periyodik olarak ilaçlanmaktadır.
5. Tüm bina etraflarında kemirgen istasyonları ile kemirgenlere karşı mücadele ve koruyucu uygulamalar yapılmaktadır.
6. Her ay düzenli olarak blok ortak alanları ve periyodik olarak sığınak ve depolar ilaçlanmaktadır.
7. Kene, sürüngen hayvanlara ve uçan haşereye karşı ilaçlama ihtiyaç ve talep halinde ve yönetim kurulunun onayını müteakip yapılmaktadır.
8. Bağımsız bölüm ilaçlama bedeli bağımsız bölüm kullanıcıları tarafından ödenecektir.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 18 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
Güvenlik Prosedür, Uygulama ve Standartları ;
1. Sitenin tek giriş ve çıkış noktası bulunmakta olup, ana kapı olarak tanımlanacaktır. Siteye başka bir noktadan giriş-çıkış bulunmamaktadır.
2. Sitemizin güvenliği, 3 özel güvenlik personeli ile sağlanmaktadır.2 adet giriş kapısında görev yapan özel güvenlik görevlileri, giriş-çıkış kontrolünü sağlayarak siteye yabancı ve art niyetli şahısların girmesine engel olmaktadır.
3. Kapı güvenlik personelimiz site sakinleri haricinde siteye giriş yapmak isteyen bütün şahısların (Ziyaretçi, taşeron, kargo, kurye, tamir personeli, her türlü iş gören v.b.)için ilgili sakinmizden teyit almakta ve teyidi müteakip gerekli işlemleri yaparak girişini sağlamaktadır. Bu uygulama sakinlerimizin güvenliği için yapılmaktadır. Teyit alınmayan şahıslar ne maksatla olursa olsun site içerisine alınmamaktadır.
4. Teyit alınmayan şahıslar ne maksatla olursa olsun site içerisine alınmamaktadır.
5. Sitenin tek girişi olan kapıya ana giriş tanımlaması yapılacaktır,
6. Sitenin iç devriye hizmeti 1 özel güvenlik personeli tarafından 24 saat süresince belirlenmiş periyotla yerine getirilmektedir. Bu personel aynı zamanda ana girişte hizmet veren özel güvenlik görevlilerinin istirahat, mola ve yemek ihtiyaçları için değiştirici olarak görev yapmaktadır.
7. Sitemizin otomasyon merkezinde, otomasyon merkezi personeli ile 24 saat kayıt ve takip ile sağlanmaktadır.
8. Site içerisinde tespit edilen olumsuzluklar site yönetimi tarafından ilgili sakinlerimize bildirilmektedir. Bu konuda özel güvenlik personeli tespit, takip ve kontrol görevini devriye hizmeti ile yerine getirmektedir. Sakinlerimize yapılan her türlü bildirimin yine sakinlerimizin güvenliği ile yaşam standartlarının yükseltilmesi amacına yönelik olduğunu ve gerekli reaksiyonun gösterilmesini önemle arz ederim.
9. Sitenin iç devriye hizmeti 1 özel güvenlik personeli tarafından 24 saat süresince belirlenmiş periyotla yerine getirilmektedir. Bu personel aynı zamanda ana kapıda hizmet veren özel güvenlik görevlilerinin istirahat, mola ve yemek ihtiyaçları için değiştirici olarak görev yapmaktadır.
10. Sitemizin cctv otomasyon merkezi ana giriş güvenlik noktasında olup, 24 saat kayıt ve takip sağlanmaktadır.
11. Site içerisinde tespit edilen olumsuzluklar site yönetimi tarafından ilgili sakinlerimize bildirilmektedir. Sakinlerimize yapılan her türlü bildirimin yine sakinlerimizin güvenliği ile yaşam standartlarının yükseltilmesi amacına yönelik olduğunu ve gerekli reaksiyonun gösterilmesini önemle rica ederiz.
Yangın Tedbirleri
 Her katta 2 adet yangın tüpü mevcuttur.
 Yangın’da; duman, yanık kokusu, alev gibi anormal bir durumla karşılaşan kişiler soğukkanlılığını muhafaza etmeli ve paniğe sebebiyet vermeden çevresindeki kişileri ve site müdürünü, güvenliği uyarmalı.
 Daire içerisindeki bir yangında önce dairenin elektrik sigortaları kapatılmalı, yangın söndürücü tüple yangına müdahale edilmelidir.
SİTE YAŞAM REHBERİ,
KURALLAR VE
İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Rev. Tar. : 28.06.2015
Rev. No : 00
S. No : 19 / 19
Site Yönetim Planı –EK1
 Anında İtfaiye (110) ile irtibata geçilmelidir.
 Elektrik yangınlarında su kullanılmamalıdır.
 Yangın esnasında müdahale eden görevliler dışında bina tahliye edilmelidir. Tahliye için yangın merdiveni (iç merdiven) kullanılmalı bina giriş kapısından çıkılarak bahçede belirtilen toplanma noktasında toplanılmalıdır.
 Bina panik ve kargaşa yaşanmadan hızlı bir şekilde boşaltılmalıdır.
 Yangın tüplerinin ve yangın hortumlarının kullanılışı hakkında uygulamalı bilgi site yönetimi görevlileri tarafından verilecektir.
 Bu kapsamda ayrıca; site sakinlerinin duman ve gaz dedektörü alması ve daire içine de yangın tüpü alınması tavsiye edilmektedir.
 Yangın yerini terk ederken imkan varsa kapı ve pencereleri kapatılmalı,
 Yangın her tarafı sarmış ve kaçış yolları dumanla kaplı ise, muhafazalı bir yere sığınıp kapıyı kilitlemeden kapatarak, battaniye ve ıslak bezle kapı kenarlarından içeriye duman girişini önlemeli ve mevcut imkanlarla durumdan yangın merkezi veya çevredekiler haberdar ederek kurtarılmayı beklemelidir.
SİTE YAŞAM REHBERİNİN GENEL KURALLARINA TÜM SİTE SAKİNLERİNİN UYMASINI, AKSİ TAKDİRDE 634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ YASASININ İLGİLİ MADDELERİ, KANUNLAR VE YÖNETİM PLANI KAPSAMINDA GEREKLİ YAPTIRIMLARIN UYGULANACAĞINI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU VE SİTE YÖNETİM KURULU OLARAK BİLGİLERİNİZE SUNAR,
İYİ GÜNLER VE REFAH İÇİNDE MUTLU BİR SİTE YAŞAMI DİLERİZ.
ÖZLEN ŞEHİR SİTESİ YÖNETİM KURULU-28.06.2015