2017 GENEL KURUL DAVET İLANI

Yazar: Başkan Mustafa KAYA / Aktif . Yayınlanma Duyurular

2017 TARİHLİ GENEL KURUL DAVET DUYURUSU
İSTANBUL İLİ ESENYURT İLÇESİ 1809 ADA 2 PARSEL’DE BULUNAN
ÖZLENŞEHİR SİTESİ BLOK KAT MALİKLERİ KURULU,OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ –
• 05.08.2017 Cumartesi günü yapılacak BKMK toplantı saatleri : B1; 13.00-14.00, B2; 14.00-15.00, B3; 15.00-16.00, B4; 16.00-17.00, B5;17.00-18.00, B6; 18.00-19.00,
• 06.08.2017 Pazar günü yapılacak BKMK toplantı saatleri : B7; 13.00-14.00, B8; 14.00-15.00, B9; 15.00-16.00, B10; 16.00-17.00, B11;17.00-18.00, B12; 18.00-19.00
 
Özlen Şehir SitesiBlok B10Kat Malikleri Kurulunun 2017 yılı içerisinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu Beşinci Bölümde ve Site Yönetim Planı 2. Bölüm A ana başlığında açıklandığı şekilde, Zafer Mah. 118 sk. No:3 Esenyurt’ta bulunan Özlen Şehir Sitesi sosyal tesis binası içinde bulunan Site Yönetim Ofisinde toplanarak yapılacaktır.
Birinci toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle 12,13 Ağustos 2017 Ayının 2 inci cumartesi,pazarı Toplantı yapılacak ve katılanların oy çokluğu ile gerekli kararlar alınacaktır.
Kat Maliklerine ilan olunur.
 
15.07.2017
SİTE YÖNETİM KURULU
 
GÜNDEM :
1- Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi ve Blok Kat Malikleri Hazirun Cetvelinin Toplantı tutanağına eklenmesi ve listeye atılan imzaların 634 sayılı Kanunun 32. maddesinde belirtilen imzaların hüküm ve kuvvetinde olması ve Toplantı Tutanağının Divan Başkanlığınca imzalanması hususunda karar verilmesi,
2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okuması (SYK Temsilcisi veya Site Yöneticisi tarafından)
3- 30 Haziran 2016/30.07.2017 Yılı Denetim Raporunun Sunulması,
4- Mevcut Yönetim Kurulunun ve Blok Temsilcilerinin İbrasının Oylanması,
7- Yeni Blok Temsilcilerinin Seçimi, Yetkilendirilmesi ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Toplantısına katılmak üzere görevlendirilmesi,
8- Ağustos 2017-Temmuz 2018 İşletme Bütçesinin (aidat) Okunması ve Oylanması,
9- Ağustos 2017-Temmuz 2018 Yatırım Bütçesinin Görüşülmesi ve Oylanması,
10- Dilek Temenni ve Önerilerin Görüşülmesi, Paylaşılması,
 
Kapanış.
Katılım Koşulları: Toplantıya gelirken mutlaka temsil belgesi, vekaletname ve kimlik belgesi ile gelinmesi rica olunur, aksi halde temsil kabul edilmeyecektir. Vekaletname ekinde kat malikinin T.C. kimlik numarası ve imzası olmalıdır. Mümkünse kimlik fotokopisi ve/veya tapu fotokopisi de olmalıdır. Vekilin temsil ettiği daire sayısı KMK hükümlerine uygun olmalıdır.
Birden fazla bağımsız bölüm sahibi her bölüm için 1 oy kullanma hakkına sahiptir. Vefat eden kat malikini veraset ilamı ile birlikte aralarında seçecekleri kişi temsil eder.
 
ÖZLEN ŞEHİR SİTESİ YÖNETİM PLANI
 
II. BÖLÜM : YÖNETİM ORGANLARI
A) BLOK KAT MALİKLERİ KURULU ( BKMK)
Madde : 6- Oluşması, Yetki Alanı ve Görevleri :
TYTK tarafından (kurul üyelerinin tam sayısının 4/5’inin oylarıyla) aksi kararlaştırılmadıkça;
• Sitedeki ana gayrimenkul üzerinde ayrık düzende inşa edilmiş olan blok yapıların bağımsız bölüm maliklerinden (kat maliklerinden) oluşan “BLOK KAT MALİKLERİ KURULU”; sadece kendi bloklarını, eklentilerini ve münhasıran kendilerine tahsis edilmiş ortak yerlere ilişkin konularda olmak üzere karar alır, yatırım planlar ve blok temsilcilerini seçer.
• Bloklarıyla ilgili karar alma hak ve yetkisi BLOK KAT MALİKLERİ KURULU’NA AİTTİR. Alınan bu kararlar, Site’nin genel yönetim ilkeleri ve bloklar arası ahengi bozmayacak nitelikteolmak kaydı ile (gerekli İŞLETME PROJESİ YAPILARAK), SİTE YÖNETİM KURULU tarafından uygulanır.
 
Madde : 7- Kurula Katılma ve Oy Hakkı: (md.31)
a) BKMK’nda, her bir kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın bir oy hakkına sahiptir.
b) Aynı blokta, bir kişi birden çok bağımsız bölüme malikse, her bağımsız bölüm için
ayrı bir oy hakkı vardır. Ancak, malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı, bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.
c) Bir bağımsız bölüme birden çok kimse malikse, BKMK’nda bunları, içlerinden
vekalet veya yetki verecekleri birisi temsil eder. Böyle bir temsilci seçerek, Site Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, bu kişilerin birine yapılacak tebligat tümüne yapılmış sayılır, toplantıya katılan kişiye diğer malikler de temsil yetkisi vermiş sayılırlar.
d) Kat maliklerinden biri medeni haklarını kullanma ehliyetinden yoksun ise, onun
yerine kurula kanuni temsilcisi katılır.
e) Alınacak karar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren kat maliki, toplantıya ve
görüşmelere katılabilir, fakat oy veremez.
f) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının
Beşte birinden (1/5) fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Sitedeki blokların bağımsız bölüm sayıları kırktan aşağı olduğundan KMK 31/son maddesi uyarınca bir kişi, 5 kişiye vekalet edebilir. Vekil, temsil yetkisini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır. Vekilin kat maliki olması şart değildir.
Madde : 8- Toplantıya Çağrı :
a) OLAĞAN TOPLANTI :
TYTK tarafından(kurul üyelerinin tam sayısının 4/5’inin oylarıyla)aksi kararlaştırılmadıkça;
• BKMK, her blok için ayrı saatler planlanarak Site Yönetim Kurulu tarafından duyurusu yapılmak üzere, her yıl Ağustos ayının 1. Cumartesi ve Pazar günü saat:13.00-19.00 saatleri arasında Site Konağı ve Sosyal Tesiste bulunan Site Yönetim Ofisinde seçim gündemli olarak toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı aynı yerde, aynı saatlerde, aynı gündemle Ağustos ayının 2. Cumartesi ve Pazar günü yapılır.
• Cumartesi günü yapılacak BKMK toplantı saatleri : B1; 13.00-14.00, B2; 14.00-15.00, B3; 15.00-16.00, B4; 16.00-17.00, B5;17.00-18.00, B6; 18.00-19.00,
• Pazar günü yapılacak BKMK toplantı saatleri : B7; 13.00-14.00, B8; 14.00-15.00, B9; 15.00-16.00, B10; 16.00-17.00, B11;17.00-18.00, B12; 18.00-19.00
• BKMK, Site Yönetim Kurulu tarafından; toplantı günü- saati – yeri ve gündemi belirtilerek, blokların girişindeki panoya asılacak bir duyuru ile toplantıya davet edilir, siteye ait toplu sms programı üzerinden sms ile paylaşılır, siteye ait facebook sayfasından ve siteye ait resmi web sayfasından da toplantı takvimi yayınlanır.
• Toplantı gündeminde olmayan konular görüşülemez ve karar alınamaz. Gündemde olmayan bir maddenin konuşulup karara bağlanması, konunun toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile gündeme alınmasına bağlıdır.
• Olağan toplantı SYP’de belirtilen tarihte ve yerde yapılmışsa, kat malikleri kendilerine tebliğ yapılmadığını gerekçe göstererek, itiraz ve dava yoluna başvuramazlar.
 
b) OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI:
• SYK veya SDK Blok Kat Malikleri Kurulu’nu toplantı tarihinden en az 15 gün önce bütün Blok Kat Maliklerine imzalatılacak çağrı veya taahhütlü mektupla toplantıya davet ederek, yukarıda belirtilen usullere de uyarak, gerekli gördüğü her zaman toplantıya çağırabilir.
• SYK, blok kat maliklerinin üçte birinin birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine, kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. SYK bu istemi başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde yerine getirmezse, SDK kat maliklerini olağanüstü BKMK toplantısına çağırır. Toplantı isteminde bulunan kurul üyeleri, istemlerinde toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar.
 
Madde : 9 - Toplantı ve Karar Yeter Sayısı, Divanın Oluşumu :
a)Site Yönetimi, blok kat maliklerinin sayı ve arsa paylarını gösterir hazirun cetvelini hazırlar ve toplantıya katılan kat maliklerine imzalatır.
b)BKMK, o bloktaki kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanırve oy çokluğu ile karar verir.
c)Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, yeter sayısı aranmaksızın yapılacak olan ikinci toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. (KMK md.30)
d)Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşılınca toplantıyı, Site Yönetim Kurulu üyelerinden biri, Site Yöneticisi veya blok temsilcisi açar. Ardından, toplantıyı yönetmek üzere; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman üyeden oluşan divan kurulu seçilir. Seçimler açık oyla yapılır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oylarıyla seçimler gizli oyla da yapılabilir.
e) Blok Temsilcileri :
aa) TYTK tarafından (kurul üyelerinin tam sayısının4/5’inin oylarıyla) aksi kararlaştırmadıkça;
Blok Kat Malikleri Kurulları, kendilerini Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda temsil etmek üzere,B1 Bloktan 3, B2 Bloktan 3, B3 Bloktan 3, B4 Bloktan 3, B5 Bloktan 3, B6 Bloktan 3, B7 Bloktan 3,
B8 Bloktan 3, B9 Bloktan 3, B10 Bloktan 3, B11 Bloktan 3, B12 Bloktan 3’er temsilciyi yedekleriyle birlikte bir yıllığına seçerler.
• Herhangi bir nedenle 1 yıl içerisinde BKMK toplanamaz ve / veya blok temsilcisini seçemezse, yeni seçim yapılana kadar, mevcut blok temsilcileri göreve devam eder.
• Her temsilci, TYTK’nda bloktaki bağımsız bölüm sayısının blok temsilcisi sayısına bölünmesi sonucu bulunan sayıda oy hakkına sahiptir.
bb) Blok Temsilcilerinin, temsil ettikleri blokları yönetme, blok hakkında alınan kararları doğrudan uygulama, para toplama – harcama hak ve yetkileri yoktur. Alınan kararları SYK’na bildirirler.
Site’nin genel yönetim ilkeleri ve bloklar arası ahengi bozmayacak nitelikte olmak ve giderleri o bloktaki kat malikleri tarafından karşılanmak kaydıyla, bu kararların gereği SYK tarafından yerine getirilir.
cc)Göreve başlama :Mevcut site yönetiminin ibrası eski temsilcilerle yapılır. Yeni temsilciler, seçim gündemli TYTK toplantısı ile göreve başlarlar.
Madde :10 – Kararların Bağlayıcılığı :
• BKMK kararları, toplantıya veya karara katılmış olmasalar dahi, o bloktaki bütün kat maliklerini, kiracıları ve bağımsız bölümü herhangi bir şekilde onlardan devir almış olanları ve o bağımsız bölümden yararlanan herkesi bağlar. Karara muhalefet şerhi konulması sonucu değiştirmez.
• Tebliğ zorunlu olmamakla birlikte, alınan kararlar; Özlen Şehir Sitesi resmi web sitesinde, facebook sayfasında ve blok girişlerindeki ilan panolarında duyuru şeklinde asılır ve asgari 10 gün süreyle yayında / askıda kalır. Duyurunun bu şekilde ilan edildiğine ilişkin, (blok temsilcilerinden ve site yönetiminden veya site çalışanlarından asgari birer kişinin imzalamasıyla) tutanak düzenlenir.
 
Madde : 11 - Kararların Yazılması ve İmzalanması :
• BKMK kararları, SYK tarafından her bir blok için ayrıca tutulacak olan ve (1) den başlayıp sırasıyla giden sayfa numaralarını taşıyan karar defterine yazılır veya tutanak yapıştırılır.
• Divan Kurulunca ve toplantıya katılan kurul üyelerince imzalanır. Divan Kuruluna tutanakları imzalama yetkisi verilmişse, tutanakları Divan Kurulunun imzalaması yeterlidir.
• Ancak, toplantıya katılan kurul üyeleri de, istedikleri takdirde tutanağı imzalarlar. Karara aykırı oy verenler, (arzu ederlerse) aykırılığın sebebini yazılı olarak belirterek tutanağı imzalayabilirler.
 
TEMSİL BELGESİ / VEKALETNAME
 
Özlen Şehir Sitesi, Site Yönetim Planı (21/ 08 / 2015 tarih, 53342 yevmiye ile tapuya tescilli) ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında;
 
…/08/2017 …………. günü saat …:…-…:…’da, Özlen Şehir Sitesi Blok Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde …/08/2017 …………. günü saat …:…-…:…’da,Blok Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda her türlü oylamaya katılmaya ve/veya çekimser oy kullanmak üzere beni temsilen Sn........................................................................................ vekil tayin ettim.
 
VEKİL; TC KİMLİK NO : ……………………………………
 
VEKİL İMZA : ……………………………………
 
KAT MALİKİ; BLOK VE DAİRE : B.......Blok / D: ………
 
KAT MALİKİ; ADI VE SOYADI : ……………………………………
 
KAT MALİKİ; TC KİMLİK NO : ……………………………………
 
KAT MALİKİ; İMZA : ……………………………………
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TEMSİL BELGESİ / VEKALETNAME
 
Özlen Şehir Sitesi, Site Yönetim Planı (21/ 08 / 2015 tarih, 53342 yevmiye ile tapuya tescilli) ve 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında;
 
…/08/2016 …………. günü saat …:…-…:…’da, Özlen Şehir Sitesi Blok Kat Malikleri Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde …/08/2016 …………. günü saat …:…-…:…’da, Blok Kat Malikleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda her türlü oylamaya katılmaya ve/veya çekimser oy kullanmak üzere beni temsilen Sn........................................................................................ vekil tayin ettim.
 
VEKİL; TC KİMLİK NO : ……………………………………
 
VEKİL İMZA : ……………………………………
 
KAT MALİKİ; BLOK VE DAİRE : B.......Blok / D: ………
 
KAT MALİKİ; ADI VE SOYADI : ……………………………………
 
KAT MALİKİ; TC KİMLİK NO : ……………………………………
 
KAT MALİKİ; İMZA : ……………………………………